Deklaracja dostępności


Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej i aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dane.um.gorzow.pl oraz aplikacji mobilnej eUrząd Gorzów Wielkopolski - Google Play

Data publikacji strony internetowej i aplikacji mobilnej: 2019-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-17.

Strona internetowa i aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Król, magdalena.krol@um.gorzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 7335 932. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności lub na e-mail: kancelaria@um.gorzow.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zadająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: +48 95 7335 500
Faks: +48 95 7355 670
E-mail: kancelaria@um.gorzow.pl
Strona internetowa: https://um.gorzow.pl

Budynek główny Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim mieszczący się przy ul. Sikorskiego 3-4, Gorzów Wielkopolski jest częściowo dostosowany do wymogów osób
niepełnosprawnych.                             

 • do wejścia od strony ul. Sikorskiego prowadzą schody                 
 • dla osób poruszających się na wózkach zapewniona jest możliwość wejścia do budynku drugim wejściem od strony ul. Herberta gdzie dostępna jest winda oraz platforma przyschodowa dla wózków, znajdująca się przy schodach zlokalizowanych na poziomie pierwszego piętr                   

Budynek posiada windę pozwalającą na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra jest umieszczony dzwonek do przywołania pracownika Sali Obsługi Klienta.                

Toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu TUTAJ. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykłe wciśnięcie przycisku OK,

 • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem