Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne miasta Gorzów Wielkopolski:

Część spraw można w urzędzie załatwić w pełni elektronicznie. Opisy takich spraw wraz z właściwymi formularzami opublikowane są na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do listy tych spraw oraz lista przykładowych spraw udostępnionych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Składane elektronicznie formularze muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Usługi Miasta Gorzów Wielkopolski na platformie ePUAP

Lista przykładowych usług:

 1. Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu
 2. Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Zmiana danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. Organizacja imprezy masowej
 5. Przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
 6. Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
 7. Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
 8. Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat
 9. Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”
 10. Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Karta Seniora”
 11. Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Mieszkańca”
 12. Licencja na przewóz osób taksówką osobową
 13. Remont lokalu komunalnego
 14. Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest
 15. Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 16. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 17. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 18. Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
 19. Zwrot opłaty skarbowej
 20. Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 21. Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 22. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 23. Przydział lokalu mieszkalnego
 24. Podział nieruchomości
 25. Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości
 26. Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy
 27. Udostępnianie danych na platformie eUrząd innej osobie fizycznej
 28. Wniosek o konto na platformie eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
 29. Deaktywacja konta na platformie eUrząd
 30. Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
 31. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 32. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 33. Wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę z tytułu opłaty skarbowej
 34. Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
 35. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 36. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 37. Deklaracja na podatek leśny
 38. Deklaracja na podatek rolny
 39. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 40. Informacja w sprawie podatku leśnego
 41. Informacja w sprawie podatku rolnego
 42. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
 43. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 44. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 45. Pismo ogólne do urzędu
 46. Nadanie numeru porządkowego budynku
 47. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 48. Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
 49. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)
 50. Deklaracja na podatek od środków transportowych
Logo Uni Europejskiej z opisem